NL/NL
Registratie en login
CRAST_VG
115€
Betaal nu
Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Alle informatie die u deelt via onze Unisa online store blijft in onze database. De veiligheid van uw persoonlijke informatie is erg belangrijk voor ons. Unisa deelt uw persoonlijke informatie niet met externe bedrijven voor eventuele marketingdoeleinden of met enig ander bedrijf dat niets te maken heeft met het transport van de goederen (voor de verzending) en de beveiliging van uw data (voor de betaling).

De informatie die wij opvragen wordt enkel door Unisa gebruikt. In sommige gevallen kan informatie worden overgemaakt aan bepaalde afdelingen van Unisa Europa SA, maar wij houden ons steeds aan strikte veiligheidsprocedures voor het opslaan en het ter beschikking stellen van deze data zodat elke niet geautoriseerde toegang vermeden kan worden, dit in overeenstemming met artikel 9 van wet 15/1999 van 13 december inzake bescherming van persoonsgegevens, van kracht in Spanje.

Dat is de reden waarom wij u vragen om in te loggen met uw paswoord voor wij informatie ter beschikking stellen. Wij houden eraan om grondige veiligheidscontroles door te voeren ter bescherming van uw persoonlijke data tegen elk voorzienbaar risico. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om andere bedrijven in te huren zodat wij een betere dienstverlening kunnen garanderen.

En in een aantal van zulke situaties kan het noodzakelijk zijn om verplichte informatie die werd ingegeven bij het online plaatsen van bestellingen bij Unisa te delen. Om bijvoorbeeld uw bestelling af te leveren, moet de koerier op de hoogte zijn van uw naam en uw adres zodat hij de artikelen van Unisa bij u kan bezorgen.

Wij willen er zeker van zijn dat alle klantendata steeds veilig zijn, en daarom worden deze maatschappijen door ons streng gecontroleerd. Het wijzigen van uw persoonsgegevens Indien u uw contactinformatie wilt updaten, uw naam wilt verwijderen van onze mailinglijst of indien u vragen hebt over het privacybeleid van www.unisa-europa.com of over uw persoonlijke data, aarzel dan niet om contact op te nemen. Klik hier om ons via e-mail te contacteren: shoponline@unisa-europa.com

Of schrijf ons:
Unisa Europa, S.A. 
Polígono Chinorlet XB-56 
03649 Chinorlet – Monóvar (Alicante) 
Spanje

Tel:
+0034 966 989 503 Fax: +0034 966 979 631


1. DATABEVEILIGING 

DOEL
Overeenkomstig wet 15/1999 van 13 december inzake bescherming van persoonsgegevens en wet 34/2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij informeert en waarschuwt Unisa Europa S.A. (hierna www.unisa-europa.com), met ondernemingsnummer A03779949 geregistreerd op bladzijde A- 14420, volume 1458 boek 0, pagina 90 van het Handelsregister Alicante, alle gebruikers van de website over het privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens. 


2. EIGENDOM
www.unisa-europa.comaanvaardt alle verplichtingen in verband met het gebruik, overeenkomstig de wet op de bescherming van persoonsgegevens en verzekert dat wij alle vereiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid en integriteit genomen hebben overeenkomstig wet 15/1999 van 13 december inzake bescherming van persoonsgegevens, samen met Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen.


3. GEBRUIK, DOEL EN GOEDKEURING VAN DE GEBRUIKER
Het doel van deze website bestaat niet in het verzamelen van persoonsgegevens. De toegang en het gebruik van deze website houdt niet in dat er gecommuniceerd wordt over persoonsgegevens, maar indien de klant wil overgaan tot een aankoop, dient hij de vragenlijsten of elektronische formulieren die op de website verschijnen volledig in te vullen. Bij het vervolledigen van de vragenlijsten en het doorsturen van de data, geeft de gebruiker de uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens die met dit doel ter beschikking werden gesteld door de gebruiker van de website.

Dus de gebruiker accepteert en aanvaardt uitdrukkelijk dat de gegevens die hij ter beschikking stelt of die hij in de toekomst ter beschikking zal stellen, het voorwerp kunnen uitmaken van een verwerking in een file met persoonsgegevens. Het verstrekken van de gevraagde gegevens bij de registratie als gebruiker is verplicht in alle situaties waar dit uitdrukkelijk aangegeven wordt. www.unisa-europa.com kan de registratie van een gebruiker weigeren indien deze de vereiste gegevens niet ter beschikking stelt.

Op de elektronische formulieren waar de persoonsgegevens verzameld worden, kunnen er specifieke velden voorzien zijn die noodzakelijk en dus ook verplicht zijn. Er zijn ook velden die optioneel zijn afhankelijk van de beschikbare informatie van de gebruiker. www.unisa-europa.com zal de persoonsgegevens die door gebruikers ter beschikking worden gesteld voor de volgende doelstellingen gebruiken: registratie van website gebruikers / website management en administratie / verzending van marketing, publiciteit, nieuwsbrieven, nieuws of standaard website informatie aan de gebruikers / het managen en monitoren van incidenten / het beheren van wedstrijdprijzen / en het opmaken van statistieken.


4. OPSLAG VAN DATA
In overeenstemming met de principes van datakwaliteit zal www.unisa-europa.com enkel gegevens van gebruikers opslaan gedurende de periode die noodzakelijk is om bepaalde doelstellingen zoals vermeld in paragraaf 3 van dit privacybeleid te bereiken. Nadat deze doelstellingen werden bereikt zullen alle persoonsgegevens die voor deze procedure noodzakelijk waren gewist worden volgens veilige en vertrouwelijke procedure. 

5. OVERDRACHT / TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
www.unisa-europa.combrengt gebruikers op de hoogte van het feit dat wij hun persoonsgegevens kunnen bekendmaken om aldus te voldoen aan de wettelijke bepalingen of aan klachten die beamen dat de inhoud van de website een inbreuk is tegen de rechten van derden, en om de rechten, de eigendom en de veiligheid van individuele derden te beschermen.

Wij kunnen deze persoonsgegevens ook delen met vervoermaatschappijen (zodat zij de artikelen die via de website werden aangekocht kunnen afleveren), wetshandhavingsinstanties of enige andere relevante autoriteit, in antwoord op vragen tot samenwerking bij politie- of gerechtelijk onderzoek (in deze gevallen stellen wij enkel de persoonsgegevens die relevant zijn voor het onderzoek ter beschikking, zoals naam, stad en regio of provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, paspoort/buitenlands of nationaal ID-nummer en IP-adres).

Ondanks het bovenstaande zullen wij uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van wetshandhavingsautoriteiten, overheidsinstanties of andere derde partijen zonder voorafgaande dagvaarding, rechterlijke beslissing of gelijkaardige wettelijke procedure.


6. RECHTEN I.V.M. TOEGANG, HERSTEL, VERZET EN ANNULERING
De goedkeuring van de gebruiker met betrekking tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens kan worden ingetrokken overeenkomstig wet 15/1999 van 13 december.

Zodoende hebben de gebruikers het recht om op ieder moment de toegang, het herstel, de annulering en het verzet tegen het opslaan van hun persoonsgegevens in te roepen, overeenkomstig wet 15/1999 van 13 december, door het toezenden van een officiële schriftelijke melding via aangetekend schrijven aan het volgende adres:

Unisa Europa, S.A. 
Polígono Chinorlet XB-56 
03649 Chinorlet – Monóvar (Alicante)
Spanje

Of bel ons op tel.: +0034 900 400 440, of stuur een e-mail aan shoponline@unisa-europa.com.

Bovengenoemde mededeling moet alle identificatiegegevens van de gebruiker bevatten waaronder een kopie van zijn/haar buitenlandse of nationale ID-kaart (of paspoort), postadres, telefoonnummer, naam contactpersoon, e-mailadres en een mededeling waarin wordt vermeld welk recht hij/zij wenst uit te oefenen en wat de reden daartoe is.
 

7. MAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Als beheerder van de website garandeert www.unisa-europa.com een strikte naleving van de bepalingen vervat in wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, samen met Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet 15/1999 van 13 december tot bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen. Bovendien garanderen wij ook een strikte naleving van de bepalingen vervat in wet 34/2002 over de diensten van de informatiemaatschappij met betrekking tot gebruikersinformatie en ongevraagde marketing communicatie of spam. www.unisa-europa.com garandeert ook de vertrouwelijkheid van alle communicatie met de gebruikers alsook een nauwgezette en toegewijde behandeling van alle persoonsgegevens die door de gebruikers ter beschikking worden gesteld. www.unisa-europa.com garandeert dat vertrouwelijke informatie niet openbaar zal worden gemaakt, en verbindt zich ertoe geen enkele informatie over persoonsgegevens te verstrekken die dan verder zal worden gebruikt, behalve in de gevallen waar dit door de wet vereist is of wanneer dit gevraagd wordt door een relevante openbare instantie ten gevolge van een geldige juridische procedure.


8. PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker blijft steeds volledig verantwoordelijk voor de waarheid van de data die hij ingeeft. www.unisa-europa.com behoudt zich het recht voor om de registratie te weigeren van een gebruiker die valse, onnauwkeurige of inaccurate informatie ter beschikking heeft gesteld met uitbreiding tot verdere juridische acties die eventueel van toepassing kunnen zijn. Behalve in het geval van wettelijke vertegenwoordiging, heeft de klant niet het recht om de identiteit van een andere persoon te gebruiken. De gebruiker mag enkel persoonsgegevens die op hemzelf betrekking hebben ingeven.


9. TOESTEMMING

De gebruiker kent en begrijpt de algemene voorwaarden die van kracht zijn met betrekking tot het privacybeleid van www.unisa-europa.com en geeft dan ook uitdrukkelijk en op vrijwillige basis de toestemming tot automatische verwerking en opname van zijn/haar gegevens in een bestand met persoonsgegevens, in overeenstemming met de hiervoor geldende bepalingen. De gebruiker gaat akkoord met de ontvangst van marketing communicatie verzonden door www.unisa-europa.com aan alle geregistreerde gebruikers.


10. MARKETING COMMUNICATIE

Niettegenstaande de bepalingen in de vorige paragraaf, en in overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli over de diensten van de informatiemaatschappij, is uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist om over te gaan tot het verzenden, via e-mail of andere equivalente elektronische communicatiewijzen, van marketing informatie die verband houdt met nieuwe website services en/of producten/diensten die door andere groepsmaatschappijen worden aangeboden.

Indien de gebruiker niet wenst om marketing informatie en publiciteit te ontvangen, dient hij/zij dit uitdrukkelijk aan te geven bij deze clausule of kan hij/zij een e-mail sturen naar shoponline@unisa-europa.com waarin de uitdrukkelijke wens wordt geuit om geen marketing-, promotie- of publicitaire informatie te ontvangen. 


11. COOKIES

Cookies zijn data files die op de hard disk van uw computer bewaard worden en die gebruikt worden om de prestaties van de server te verhogen en de service van www.unisa-europa.com te optimaliseren. Unisa Europa S.A. meldt u dat er momenteel eigen cookies en cookies van derden gebruikt worden op de website. Indien u verder door ons web browset, gaan wij ervan uit dat u het gebruik van cookies accepteert. Voor meer informatie klik hier.


12. IP-GEGEVENS

Overeenkomstig wet 34/2002 over de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt het IP-adres van de GEBRUIKER geregistreerd in een file met persoonsgegevens. De enige doelstelling hiervan is het verzamelen van de IP-adressen van alle gebruikers die onze website hebben bezocht. Het bovenvermelde IP-adres wordt gedurende een jaar in dit bestand opgenomen, overeenkomstig artikel 12 van bovenvermelde wet.


13. UPDATES EN WIJZIGINGEN IN PRIVACYBELEID

www.unisa-europa.com heeft het recht om op elk ogenblik de heersende algemene voorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en zal alle gebruikers via een betrouwbare procedure schriftelijk op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via een publicatie op de website, het sturen van een e-mail of een ander communicatie- of uitzendmedium dat als geschikt wordt beschouwd met betrekking tot de verhoging, de uitbreiding of de wijziging van dit privacybeleid.


14. OPLOSSING VAN GESCHILLEN

Alle problemen in verband met het gevoerde privacybeleid worden volledig beheerd door de Spaanse wetgeving. Elk geschil dat ontstaat ten gevolge van het gebruik van deze website zal onderworpen worden aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken.

COOKIESBELEID

Cookies zijn data files die op de hard disk van uw computer bewaard worden en die gebruikt worden om de prestaties van de server te verhogen en de service van www.unisa-europa.com te optimaliseren. Unisa Europa S.A. meldt u dat wij momenteel gebruik maken van performantie-cookies om de bezoeken aan onze website sneller te laten verlopen en om uw browsing-ervaring te verbeteren. Wij maken ook gebruik van analyse-cookies om het aantal bezoeken aan onze website te tellen.

Wat u deelt op www.unisa-europa.com wordt opgeslagen in onze database. Wij respecteren de privacy van uw persoonlijke informatie. Unisa deelt uw persoonlijke informatie niet met derden die eventuele marketingdoeleinden beogen, of stelt deze niet ter beschikking voor enig ander doel dat niet verwant is met de verzending van onze producten en de beveiliging van uw data aangaande betaling. De informatie die wij opvragen wordt uitsluitend gebruikt door Unisa Europa. In sommige situaties is het noodzakelijk dat een deel van uw data wordt overgemaakt aan bepaalde afdelingen van Unisa Europa S.A.. Daarbij volgen wij strikte veiligheidsprocedures op het gebied van opslag en publicatie van data zodat een ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt voorkomen, in overeenstemming met artikel 9 van de wet 15/1999 van 13 december inzake bescherming van persoonsgegevens, van kracht in Spanje.

Dat is de reden waarom wij u vragen om u te identificeren via een paswoord vooraleer u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie. Wij engageren ons ertoe om alle aangewezen veiligheidscontroles die verband houden met de bescherming van uw persoonsgegevens tegen elk voorzienbaar risico in te bouwen. In sommige gevallen doen wij een beroep op externe bedrijven om u een betere service te kunnen bieden, en in sommige van deze gevallen moeten wij noodzakelijke informatie delen om een bestelling voor unisa-europa.com te kunnen afhandelen. Bijvoorbeeld om uw bestelling Unisa-artikelen te kunnen afleveren moet de koerierdienst op de hoogte zijn van uw naam en adres.

Deze maatschappijen worden door ons streng gecontroleerd; wij willen de absolute garantie dat de persoonsgegevens van onze klanten altijd beschermd blijven.


Welke soort cookies gebruikt Unisa?

De meeste cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies die automatisch gewist worden van uw harde schijf aan het einde van uw browser-sessie (vandaar dat deze cookies ook sessie-cookies genoemd worden). Sommige andere cookies blijven op uw computer nadat u de browser verlaten hebt zodat ons systeem bij toekomstige bezoeken herkent dat u onze website reeds eerder hebt bezocht.

Ze dienen ook als herinnering aan welke settings en welke opties u de voorkeur hebt gegeven. Deze tijdelijke/permanente cookies (levensduur van een maand tot tien jaar) worden opgeslagen op uw harde schijf en worden automatisch gewist op de ingestelde tijd.

Deze cookies worden vooral gebruikt om onze website aangenamer, effectiever en veiliger voor onze klanten te maken. Wij willen ons graag aanpassen aan uw behoeften als klant, en u een geschikte en gemakkelijke shoppingervaring aanbieden.


Welke informatie wordt in cookies opgeslagen?

De cookies die Unisa gebruikt worden niet gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan.

Dus onze cookies kunnen niet gerelateerd worden aan een specifieke gebruiker, d.w.z. u kunt door cookies niet getraceerd worden. Wanneer een cookies geactiveerd werd, krijgt dit een ID nummer. Dit nummer kan niet gebruikt worden om de gebruiker te identificeren of geeft geen toegang tot persoonlijke informatie. Uw naam, IP-adres of andere informatie die zou kunnen leiden tot uw identificatie wordt nooit opgeslagen.

De pseudo-anonieme informatie die wij via cookies verkrijgen laat ons toe om te registreren welke pagina’s van onze site het vaakst bezocht worden, welke producten het populairst zijn enz.

Wat is online targeting?

Gebaseerd op de cookies-technologie verzamelt de Unisa website informatie die bruikbaar kan zijn om onze advertenties en ons online aanbod te optimaliseren naar onze klanten toe. Deze data worden niet gebruikt om een gebruiker te identificeren, zij dienen enkel voor analyse van het gebruik van de website. De informatie die door onze cookies werd verzameld wordt niet opgeslagen bij de persoonlijke informatie van onze klanten noch bij de bestelinformatie.

Deze technologie laat ons toe om onze gebruikers te benaderen met advertenties en hen te informeren over de aanbiedingen en de diensten die perfect passen bij hun individuele smaak via het gebruik van click-stream analyse (bijvoorbeeld advertenties gebaseerd op de vaststelling dat de voorbije dagen alleen pumps gezocht werden in ons assortiment). Ons doel is ons online aanbod op maat te maken en onze klanten te benaderen via advertenties die het best passen bij hun smaak en hun shoppinggewoontes.


Re-targeting

Onze website maakt gebruik van wat als re-marketing of re-targeting bekendstaat. We gebruiken deze technologie om ons online aanbod voor u nog interessanter te maken. Re-targeting houdt in dat we ons kunnen richten tot klanten die al eens interesse getoond hebben in onze store en onze producten.

Wij geloven er sterk in dat meer relevante en meer gefocuste advertenties meer kunnen betekenen voor onze internetklanten dan de advertenties die niet persoonlijk aan hen gelinkt zijn. Wij bereiken dit door de gedragsgeschiedenis van de klant te analyseren uit de data die we via onze cookies verzameld hebben en door onze advertenties op deze resultaten te baseren. Deze vorm van informatie is ook pseudo-anoniem en er worden geen persoonlijke informatie of gebruikersprofielen opgeslagen.

Hierbij sta ik toe dat er bij het browsen op de Unisa website cookies worden gebruikt. Ik verleen dus de toestemming om gebruik te maken van de persoonlijke informatie die verband houdt met mijn gedrag als gebruiker. Bovendien verleen ik de toestemming tot het opslaan van mijn persoonsgegevens op cookie files nadat ik mijn browsersessie heb beëindigd, en deze gegevens mogen bij mijn volgende bezoek aan de website gebruikt worden. Ik behoud mij het recht voor om deze toestemming voor toekomstige bezoeken in te trekken via het veranderen van mijn browser setting met betrekking tot cookies.


Hoe kan ik voorkomen dat cookies op mijn computer worden opgeslagen?

U kunt de setting in uw browser veranderen waardoor er telkens om uw toestemming gevraagd wordt wanneer een cookie toegang probeert te verkrijgen tot uw computer. Of u kunt de optie kiezen: Blokkeer cookies van derden. Via de browser menubalk, met de Help-toets zou u in staat moeten zijn om te configureren hoe u nieuwe cookies kunt blokkeren of de reeds bestaande cookies uitschakelen. Voor meer informatie klikt u op Cookies Toestaan of Cookies Uitschakelen. Wijziging van persoonsgegevens Indien u uw contactgegevens wenst te updaten, uw naam van onze adressenlijst wilt verwijderen of indien u twijfels hebt bij het privacybeleid van www.unisa-europa.com of twijfels over ons beleid ten aanzien van de persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Klik hier om een e-mail te sturen naar shoponline@unisa-europa.com, of schrijf naar
Unisa Europa, S.A. 
Polígono Chinorlet XB-56 
03649 Chinorlet – Monóvar (Alicante)
Spanje


Welkom bij Unisa

De eerste die het weet!

Bedankt voor de inschrijving op onze nieuwsbrief