WhatsApp
Wettelijke verklaring
 • Klantendienst
 • Retourneren
 • Geografische dekking en verzendkosten
 • Aankoopgids
 • Schoenen en Technologie
 • Hoe kun je jouvw Unisa's customizen?
 • Wettelijke verklaring
  1. Identificatie van de eigenaar van de website: https://www.unisa-europa.com/ (hierna de “website”) behoort toe aan UNISA EUROPA S.A. met maatschappelijke zetel te Poligono Chinorlet XB-56, 03649 Chinorlet, Monovar (Alicante) – Spanje en naar behoren ingeschreven in het Alicante Mercantile Register onder volume 1458, boek 0, blad 90, Pagina A-14420, met btw-nr.: A03779949. Hierna, UNISA.

  U kunt rechtstreeks contact opnemen met UNISA op het telefoonnummer 00 (800) 40 00 44 00 of het e-mail adres shoponline@unisa-europa.com. Onze klantenservice is geopend van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.30 uur en van 14.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur.


  2. Website: Door middel van haar website houdt UNISA zich bezig met het op afstand verkopen van schoeisel en accessoires. Daarnaast biedt de website ook bedrijfsinformatie over UNISA en de producten die via elektronische weg op de markt worden gebracht.

  Door deze website te bezoeken, verklaart de gebruiker dat hij meerderjarig is en over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikt, waarbij hij uitdrukkelijk en zonder uitzondering aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, de diensten en de inhoud ervan uitsluitend onder zijn exclusieve aansprakelijkheid vallen.

  De gebruiker is te allen tijde verplicht de middelen die hem via de website ter beschikking worden gesteld adequaat te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van UNISA, de morele waarden, de openbare orde, het fatsoen en de geldende wetgeving, zonder schade te berokkenen aan de eigenaars van de website of aan derden. Daarom verbinden gebruikers zich ertoe de inhoud en/of de diensten die door de website worden aangeboden niet te gebruiken voor onwettige of illegale activiteiten die tegen de openbare orde ingaan; schade te berokkenen aan fysieke en logische systemen van UNISA, haar leveranciers of derden; IT-virussen of andere fysieke of logische systemen te introduceren of te verspreiden die de hierboven vermelde schade kunnen berokkenen; te proberen de e-mailadressen van andere gebruikers te openen en, indien van toepassing, te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren.

  2.1. Gebruikersdeelname: Op sommige pagina's van deze website kunnen gebruikers deelnemen door opmerkingen te plaatsen of inhoud te genereren. In dergelijke gevallen is het absoluut verboden om onwettige, racistische, xenofobe inhoud of propaganda te verspreiden die ofwel terroristische activiteiten of aanvallen op de mensenrechten aanmoedigt, of die haat bevordert, of een schending van de persoonlijke waardigheid inhoudt, met inbegrip van lasterlijke, smadelijke of andere soorten inhoud die in strijd is met de openbare orde of veiligheid. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken opmerkingen en/of inhoud te verwijderen die ofwel in strijd zijn met de bovenstaande verklaringen, ofwel die als ongepast kunnen worden beschouwd voor publicatie op de website.

  In beide gevallen zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor meningen die door gebruikers worden gegeven op onze forums, chats, blogs of andere participatietools die in de toekomst worden gecreëerd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de geldende wetgeving.

  2.2. Online bestellen van producten via onze website: Alle online bestellingen van producten die op onze website worden aangeboden, zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden die tijdens het aankoopproces aan gebruikers ter beschikking worden gesteld voordat hun bestelling is voltooid.


  3. Klantregistratie: Gebruikers kunnen zich als klant registreren om te voorkomen dat ze bij elke bestelling op onze website het formulier met al hun persoonsgegevens moeten invullen. Door zich te registreren als klant hebben gebruikers toegang tot MIJN ACCOUNT, een rubriek waar ze hun persoonsgegevens kunnen bewerken, aanvullen en/of wijzigen, nieuwe of bestaande leveringsadressen kunnen toevoegen, hun toegangswachtwoord kunnen wijzigen en hun bestellingen kunnen beheren.

  Alle verstrekte gegevens moeten nauwkeurig, volledig, waarheidsgetrouw en actueel zijn en worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor om elk verzoek tot registratie van gebruikers die niet aan de bovenstaande eisen hebben voldaan, te weigeren.

  De gebruikers dienen zorg te dragen voor hun logingegevens, aangezien zij als enige verantwoordelijk zijn voor de selectie daarvan en in geval van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van hun login en/of wachtwoord, met inbegrip van eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit hun misbruik.

  Vergeet niet dat logingegevens persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. Gebruikers verbinden zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van verlies van hun logingegevens (e-mailadres en/of wachtwoord), ongeacht de oorzaak ervan, naast elk gevaar of elke aantasting van de vertrouwelijkheid ervan.

  Anders zijn zij aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door derden die inloggen met hun geverifieerde toegangsgegevens.

  Gebruikers kunnen hun registratie op onze website te allen tijde annuleren in de rubriek MIJN ACCOUNT.


  4. Aansprakelijkheid: Hoewel we niet kunnen garanderen dat het inloggen op onze website niet wordt onderbroken of dat er fouten worden gemaakt, zullen we onmiddellijk overgaan tot het rechtzetten van eventuele problemen waarvan we op de hoogte zijn, behalve in het geval van incidenten die buiten onze controle vallen.


  5. Intellectuele en industriële eigendom:

  5.1. Inhoud van de website: Alle inhoud die op onze website wordt gepubliceerd, inclusief afbeeldingen, audio, video, software of tekst, onderscheidende signage, logo's, kleurenschema's, structuur en ontwerp, toepassingen die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz., zijn gecreëerd door ons bedrijf of worden gebruikt onder de bijbehorende licentie en/of autorisatie met het relevante gebruik van intellectuele of financiële middelen die aan ons bedrijf toebehoren. In onze hoedanigheid van eigenaar of rechtmatige gebruiker van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten informeren wij de gebruikers dat het uitdrukkelijk verboden is de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden of openbaar te maken, met inbegrip van alle middelen om de inhoud van deze website in enig formaat en met eender welke technische middelen beschikbaar te stellen, zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Het is eveneens verboden om beveiligingsapparatuur of -systemen die op onze website zijn geïnstalleerd te verwijderen, te wijzigen, te omzeilen of te manipuleren.

  Elke inbreuk op de bovenstaande verklaringen geeft ons het recht om alle juridische acties uit te voeren die wij nodig achten ter verdediging van onze legitieme belangen.

  5.2. Door gebruikers gecreëerde inhoud: Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verlenen gebruikers ons de ruimste bevoegdheden die wettelijk zijn toegestaan om de inhoud die door hen wordt geleverd te publiceren via een van de participatietools die op onze website zijn ingesteld. Het is ten strengste verboden om wettelijk beschermde inhoud te uploaden, te delen of te gebruiken op onze website zonder daartoe naar behoren en wettelijk gerechtigd zijn op grond van de regelgeving inzake intellectuele- of industriële-eigendomsrechten.


  6. Linkbeleid:

  6.1. Links van andere websites: Gebruikers die van plan zijn om vanaf een ander internetportaal een link naar een van de pagina's van onze website te plaatsen of te verstrekken, zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

  - Het is niet toegestaan de diensten of inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, noch het gebruik van deep-links, IMG of beeldlinks, inclusief frames, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  - Er mogen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste claims worden gemaakt met betrekking tot onze website of de daarin opgenomen diensten en inhoud. Behalve in het geval van tekens die deel uitmaken van de links, mag een website waar deze links tot stand worden gebracht, geen handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo's, benamingen, slogans of andere onderscheidende signage van ons bedrijf bevatten, tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

  - Het plaatsen van een link impliceert geen enkele bestaande relatie tussen ons bedrijf en de eigenaar van de website of het portaal vanwaar de link afkomstig is, noch enige erkenning of aanvaarding door UNISA van de diensten of de inhoud die op de hierboven vermelde site worden gepubliceerd.

  - Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die door de eigenaars van de website of het portaal dat de hyperlink bevat, aan het publiek ter beschikking worden gesteld, of met betrekking tot de informatie of verklaringen die daarin worden gegeven.

  6.2. Links naar andere websites: De website van UNISA kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites die worden beheerd en gecontroleerd door derden. Dit gebeurt uitsluitend om de informatie, inhoud en diensten die op het internet beschikbaar zijn te vergemakkelijken en impliceert geen commercialisering, beheer, voorafgaande controle of overname van de inhoud, diensten, informatie en verklaringen die op deze sites beschikbaar worden gesteld en die geen verband houden met onze website. Om die reden zullen wij elke directe, indirecte of gezamenlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, informatie, communicatie, meningen of diensten van de bovengenoemde sites die niet door UNISA worden beheerd, afwijzen. Ook kunnen wij niet garanderen dat deze sites geen IT-virussen of andere elementen bevatten die wijzigingen in de fysieke en logische systemen, documenten of bestanden van de gebruiker kunnen veroorzaken.


  7. Inbreuken. Recht van uitsluiting: Elke inbreuk op deze algemene gebruiksvoorwaarden kan onderworpen zijn aan de overeenkomstige wettelijke of administratieve vordering, naast elk ongeoorloofd gebruik van deze website.

  Wij behouden ons het recht voor om alle relevante juridische acties uit te voeren ter verdediging van onze legitieme belangen. Wij behouden ons ook het recht voor om toegang tot onze website te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, hetzij naar eigen goeddunken, hetzij op verzoek van een derde partij, aan gebruikers die zich niet aan de bepalingen hierin houden.


  8. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden: Wij hebben het recht om te allen tijde de hierin vastgestelde algemene voorwaarden te wijzigen, die op dezelfde wijze worden aangekondigd. De hierboven vermelde algemene voorwaarden zijn geldig zolang ze worden weergegeven en totdat ze worden vervangen door verdere, naar behoren aangekondigde wijzigingen.


  9. Toepasselijke wetgeving: Deze algemene voorwaarden en het privacybeleid worden beheerst door de Spaanse wetgeving.


 • Privacybeleid
 • Het cookiebeleid
 • Algemene aankoopvoorwaarden
 • Retourformulier
 • Onlinegeschillenbeslechting
 • Zone voor professionals
 • Unisa monogram
Laat je inspireren #myunisas
Unisa | Tag ons in je foto’s en laat je door andere outfits inspireren. #MyUnisas Have a look >
Unisa | Tag ons in je foto’s en laat je door andere outfits inspireren. #MyUnisas Have a look >
Stay tuned, stay stylish Subscribe to our newsletter and take advantage of special offers, discounts and novelties.