Privacybeleid
 • Klantendienst
 • Retourneren
 • Geografische dekking en verzendkosten
 • Aankoopgids
 • Unisa onderhoud van schoenen
 • Schoenen en technologie
 • De eerste die het weet
 • Hoe kun je jouvw Unisa's customizen?
 • Wettelijke verklaring
 • Privacybeleid
  UNISA’s privacybeleid

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? UNISA EUROPA S.A. (hierna, UNISA) met maatschappelijke zetel te Poligono Chinorlet XB-56, 03649 Chinorlet, Monovar (Alicante) - Spanje en naar behoren ingeschreven in het Alicante Mercantile Register onder volume 1458, boek 0, blad 90, pagina A-14420, met btw-nummer: A03779949 is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die op deze website worden verzameld.

  In geval van vragen over dit privacybeleid kunt u rechtstreeks contact opnemen met UNISA op het e-mailadres protecciondatos@unisa-europa.com.


  2. Categorie van de verzamelde gegevens: Alle persoonsgegevens die via de verschillende formulieren op de website worden verzameld, zijn identificatiegegevens die niet geacht worden tot een speciale gegevenscategorie te behoren. Alle velden in de verschillende formulieren op de website zijn verplicht en moeten dus worden ingevuld om uw verzoek te behandelen.

  2.1. Gegevens verzameld naar aanleiding van bij UNISA geplaatste bestellingen: Alvorens een bestelling te plaatsen om UNISA-producten te kopen, moeten gebruikers zich als klant registreren om toegang te krijgen tot de rubriek "MIJN ACCOUNT". Vanuit deze rubriek kunt u uw persoonsgegevens wijzigen en uw bestellingen volgen. Bij het invullen van ons registratieformulier dient u uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en afleveradres in te vullen, naast een wachtwoord naar keuze om in te loggen op MIJN ACCOUNT.

  Uw login-wachtwoord mag niet worden gedeeld met derden en kan worden gereset als u het vergeten bent door hetzelfde e-mailadres in te voeren dat u bij de registratie hebt opgegeven.

  2.2. Gegevens verzameld uit de "Wees als eerste op de hoogte"- of Newsletter-formulieren: Als u marketingmeldingen per e-mail wilt ontvangen met betrekking tot UNISA-producten, kortingen en/of nieuws, vragen wij u ook om uw e-mailadres en indien gewenst kunt u ons ook uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, schoenmaat en geboortedatum doorgeven.

  2.3. Aansprakelijkheid voor persoonsgegevens: Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, verklaart u uitdrukkelijk dat u daarvoor toestemming heeft en verbindt u zich ertoe waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Het niet naleven van het bovenstaande kan ertoe leiden dat u aansprakelijk wordt gehouden als gevolg van een schending van deze verplichting.

  Evenzo bent u als enige aansprakelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie, door in te loggen in het menu "MIJN ACCOUNT".

  Alle velden met een asterisk in onze formulieren zijn verplicht en zijn daarom verplicht voor de behandeling van eventuele verzoeken.


  3. Doel en rechtsgrondslag om persoonsgegevens te verwerken: UNISA verwerkt alle persoonsgegevens die worden verzameld voor het volgende doel en met de volgende rechtsgrondslag:

  3.1. In geval van het plaatsen van bestellingen bij UNISA: Bij aankoop van producten worden uw gegevens verwerkt:

  - Voor het onderhouden van een zakelijke relatie, waaronder het beheer, de administratie, de inlichting, de levering en de verbetering van onze diensten vallen, op basis van de rechtsgrond van de uitvoering van een door u aangegane overeenkomst.

  - Om marketingmeldingen te versturen op basis van een legitiem belang via direct marketing, behalve als u op enig moment bezwaar hebt gemaakt.

  3.2. Marktsegmentatie: Marktsegmentatie bestaat uit het aanmaken van verschillende gebruikersprofielen om de gevraagde informatie op een meer gepersonaliseerde manier te versturen, in overeenstemming met de door die gebruikers aangegeven belangen.

  Als gebruikers instemmen met het ontvangen van marketingmeldingen, zorgt de bovenstaande segmentatie er ook voor dat deze mededelingen in overeenstemming zijn met de belangen die de gebruiker tijdens het navigeren kenbaar heeft gemaakt.

  In geen geval zal de bovenstaande profielaanmaak de goedkeuring van een individuele, geautomatiseerde besluitvorming impliceren die juridische gevolgen kan hebben voor de gebruiker of die hem of haar op een gelijkaardige manier in aanzienlijke mate kan beïnvloeden.

  Onze rechtsgrondslag voor de bovenstaande verwerking is het legitieme belang van UNISA om zich bezig te houden met direct marketing.

  Wij willen u eraan herinneren dat u het recht hebt om u te allen tijde te verzetten tegen de bovenstaande segmentatieverwerking voor marketingdoeleinden.

  3.3. Versturen van marketingmeldingen: Tenzij we hun voorafgaande geïnformeerde toestemming op een vrije, specifieke en ondubbelzinnige manier hebben verkregen, worden alle persoons gegevens van gebruikers die geen producten en/of diensten van UNISA hebben gekocht, alleen verwerkt voor het verzenden van marketingmeldingen of om telefonisch contact met hen op te nemen om onze producten en/of diensten aan te bieden. In dit geval is onze rechtsgrondslag voor de rechtvaardiging van deze verwerking de bovengenoemde toestemming.

  In ieder geval heeft de gebruiker het recht om een gegeven toestemming in te trekken en/of te allen tijde bezwaar te maken tegen het ontvangen van marketingmeldingen.

  3.4. In geval van het gebruik van contactformulieren of het verzenden van een e-mail: Om de gevraagde informatie te verstrekken. In dit geval is de rechtsgrondslag het legitieme belang van UNISA om uw verzoek om informatie te behandelen.


  4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?: Alle verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang er een voortdurend wederzijds belang is bij het doel dat aanleiding heeft gegeven tot de verwerking ervan, en gedurende de periode waarin zij onderworpen kunnen zijn aan eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de aan de betreffende gebruiker geleverde diensten.

  Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden zij met passende beveiligingsmaatregelen verwijderd om ervoor te zorgen dat zij worden gepseudonimiseerd of volledig worden vernietigd.


  5. Eindgebruikers: Geen persoonsgegevens die aan UNISA EUROPA worden verstrekt, zullen worden gedeeld met derden, behalve in het geval van naleving van de wet of wanneer vooraf geïnformeerde toestemming wordt gegeven voor dat doel, en wel uitdrukkelijk, vrij en ondubbelzinnig. UNISA heeft overeenkomsten gesloten met bedrijven die diensten op het gebied van gegevensverwerking leveren die in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. Als zodanig kan de door hen aangestelde beheerder voor de verwerking van persoonsgegevens toegang hebben tot de persoonsgegevens van de gebruiker volgens de instructies van UNISA.


  6. Rechten: Elke gebruiker die ons zijn persoonsgegevens verstrekt, heeft het recht om de volgende rechten uit te oefenen, die uitdrukkelijk worden erkend door de bepalingen in de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming:

  - Recht op INZAGE van uw persoonsgegevens

  - Recht om de RECTIFICATIE ervan aan te vragen in geval van onnauwkeurigheden

  - Recht om de VERWIJDERING ervan aan te vragen als deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

  - In bepaalde omstandigheden kunnen gebruikers ons vragen om de VERWERKING van hun gegevens te BEPERKEN. In deze gevallen zullen wij ze alleen bewaren om eventuele klachten te kunnen indienen of te beantwoorden.

  - In bepaalde omstandigheden kunnen gebruikers ook BEZWAAR MAKEN tegen de verwerking van hun gegevens om redenen die verband houden met hun specifieke omstandigheden. In dat geval zullen wij de verwerking ervan vermijden, behalve in het geval van verplichte en gerechtvaardigde redenen, of voor het indienen van of het reageren op eventuele klachten.

  - In bepaalde omstandigheden kunnen gebruikers ook de PORTABILITEIT van hun gegevens vragen om redenen die verband houden met hun specifieke omstandigheden. Dit komt bovenop het recht op inzage, waardoor hij/zij een kopie van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat kan ontvangen, zodat ze op voorafgaand verzoek van de gebruiker aan een ander bedrijf kunnen worden overgedragen.

  Naast de hierboven vermelde technische oplossingen kunnen gebruikers ook de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen via eender welk middel dat een bewijs van verzending en ontvangst levert. Gelieve hiertoe duidelijk uw intenties vergezeld van een kopie van uw nationale identiteitskaart en/of enig ander identiteitsdocument aan de hierboven vermelde e-mail- of postadressen kenbaar te maken.

  Bovendien hebben gebruikers, indien ze van mening zijn dat een van hun bovengenoemde rechten is geschonden, ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD volgens het Spaanse acroniem) gevestigd in Jorge Juan 6, 28001-Madrid https://www.aepd.es/ of online op: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
  https://www.aepd.es/ 


  7. Beveiliging en updaten van uw persoonsgegevens: Om uw persoonsgegevens te beschermen, delen wij u bij dezen mee dat wij alle vereiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van alle verstrekte persoonsgegevens te waarborgen teneinde een wijziging, verlies en/of ongeoorloofde verwerking of toegang tot deze gegevens te voorkomen.

  Op dit moment is het echter onmogelijk om de totale veiligheid ervan te garanderen. Daarom is het van cruciaal belang dat gebruikers ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in hun persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat deze up-to-date blijven.

  Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, of indien deze onvolledig of onjuist waren, betreuren wij het dat wij uw verzoek niet kunnen behandelen omdat wij niet in staat zijn om de gevraagde informatie te verstrekken of om bestellingen uit te voeren en/of de gevraagde diensten te leveren.


  8. Vertrouwelijkheid: Evenzo willen wij u erop wijzen dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid worden verwerkt door alle betrokken medewerkers in elk stadium van de verwerking.

 • Het cookiebeleid
 • Algemene aankoopvoorwaarden
 • Retourformulier
 • Onlinegeschillenbeslechting
 • Zone voor professionals
 • Unisa monogram
 • #TogetherWeWillWin
Laat je inspireren #myunisas
Unisa | Tag ons in je foto’s en laat je door andere outfits inspireren. #MyUnisas Have a look >
Unisa | Tag ons in je foto’s en laat je door andere outfits inspireren. #MyUnisas Have a look >
Stay tuned, stay stylish Subscribe to our newsletter and take advantage of special offers, discounts and novelties.